ជំនួបរវាងអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង ប្រធានក្រុមហ៊ុន JS Global Corporation

ភាសាខ្មែរៈ នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ងួន ម៉េង តិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានទទួលជួបលោក George Kim, J.H ប្រធានក្រុមហ៊ុន JS Global Corporation នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ។

Read more