ត្រៀម​ខ្លួន​ចូលរួម​ពិព័រណ៍​សម្រស់​ដ៏​ធំ​នៅ​កម្ពុជា​

ពិព័រណ៍សម្រស់ ២០១៦ (Beauty Fair 2016) លើកដំបូងនៅកម្ពុជា បង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ឲ្យតាំង បង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួន និងបង្កើនការលក់ ព្រមទាំងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអតិថិជន។ ពិព័រណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន 360 Ads & Events ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីទូទៅ ដោយសហការជាមួយនឹងផ្សារទំនើបអ៊ីអន។

Read more