ជំនួបស្វែងរក ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តចុលាណាមដូ) ឆ្នាំ ២០១៥

លិខិតអញ្ជើញ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក​ លោកស្រី និង អ្នកនាងកញ្ញា ក្រុមហ៊ុន ជេ អេស គ្លូប៊ល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី មានកិត្តិយស​សូមគោរពអញ្ជើញ​ បណ្តាពាណិជ្ជករទាំងអស់ ចូលរួមកម្មវិធី ជំនួបស្វែងរក ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ

Read more
Page 1 of 212
Translate »